Privacy verklaring Schaap Witgoed

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Schaap Witgoed geleverde producten en diensten.

Schaap Witgoed, gevestigd aan Donkervliet 18, 4416 HN, Kruiningen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Schaap Witgoed verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt door het online melden van een storing of een bericht aan ons te versturen per mail of via onze website. Gegevens die Schaap Witgoed van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Schaap Witgoed in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voorletters en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode) ยง Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • E-mailadres

 

Verwerkt Schaap Witgoed ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Schaap Witgoed verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

Waarom we gegevens nodig hebben:

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Schaap Witgoed, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren of te verzorgen. Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Schaap Witgoed gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Schaap Witgoed zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 

Hoe lang we gegevens bewaren:

Schaap Witgoed zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden:

Schaap Witgoed verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte):

Schaap Witgoed gebruikt geen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@schaapwitgoed.nl.

 

Beveiliging:

Schaap Witgoed hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Schaap Witgoed heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Schaap Witgoed toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Schaap Witgoedgebruik maakt van de diensten van derden, zal Schaap Witgoed in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Uw privacy rechten:

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Schaap Witgoed u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@schaapwitgoed.nl.

 

Vragen:

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@schaapwitgoed.nl.

 

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 25-05-2018